AKTUALNOŚCI

ZADANIE I (Część 1)

Ruch na nowo otwartym odcinku Zadania I odbywa się bez przeszkód

czytaj więcej ...

ZADANIE IIA (Część 2a)

Stan na 29.07.2011.

W minionym okresie sprawozdawczym zaawansowanie robót przedstawia się następująco...

czytaj więcej ...

ZADANIE IIB (Część 2)

Stan na 22.07.2011.

W minionym okresie sprawozdawczym prowadzono następujące prace...

czytaj więcej ...

 Przedmiotem inwestycji jest budowa: obwodowej autostrady Wrocławia A8 o łącznej długości 26,765 km, odcinka drogi ekspresowej S8 długości 0,5 km oraz dwa łączniki: Kobierzyce i Długołęka o łącznej długości 8,15 km. Inwestycja podzielona została na 3 zadania:

 • Zadanie I (Część 1) – odcinek od km 1+603 do km 13+500 + łącznik Kobierzyce od km 0+000 do km 2+489
 • Zadanie IIA (Część 2a) – budowa mostu przez Odrę wraz z estakadami dojazdowymi od km 18+174 do km 19+960
 • Zadanie IIB (Część 2) – odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000 do km 0+500 km w węźle Pawłowice, odcinek A8 od km 13+500 do km 18+174 i od km 19+960 do km 28+368, + łącznik Długołęka od km 0+575 do km 6+235

W ramach budowy Obwodnicy wykonane zostaną następujące roboty:

 • budowa nowego odcinka dwujezdniowej autostrady o dł. 26,765 km
 • budowa odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S8 w węźle „Pawłowice” o dł.0,5 km
 • budowa jednojezdniowego łącznika Kobierzyce o dł. 2,489 km
 • budowa dwujezdniowego łącznika Długołęka o dł. 5,661 km
 • budowa siedmiu węzłów: Kobierzyce, Nowa Wieś, Cesarzowice, Lotnisko, Kosmonautów, Widawa, Pawłowice
 • budowa 41 obiektów mostowych: 7 mostów (w tym most przez Odrę łącznie z estakadami dojazdowymi i estakada przez Widawę), wiaduktów ( w tym 21 w ciągu autostrady), 2 estakady w ciągu autostrady, 2 przejścia dla zwierząt
 • budowa dróg dojazdowych wzdłuż autostrady
 • przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej
 • budowa i instalacja autostradowego systemu SOS oraz systemu informacji autostradowej

Podstawowe parametry techniczne autostrady

 • klasa techniczna: A
 • długość odcinka: 26,765 km
 • prędkość projektowa: 120 km/h
 • liczba jezdni: 2
 • rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy
 • liczba pasów ruchu:
  od węzła Kobierzyce do węzła Nowa Wieś (A4): 2 x 2 + pas awaryjny
  od węzła Nowa Wieś do węzła Widawy: 2 x 3 + pas awaryjny
  od węzła Widawa do węzła Pawłowic: 2 x 2 + pas awaryjny
 • szerokość pasów ruchu: 3,5 m
 • kategoria ruchu: KR-6 (ruch bardzo ciężki)
 • maksymalne obciążenie ruchu: 115 kN

Zadanie I (Część 1)

W ramach zadania opracowane zostaną projekty wykonawcze dla pełnego zakresu robót oraz zrealizowane zostaną następujące roboty:

 • budowa autostrady A-8 o długości ok. 12 km,
 • budowa łącznika "Kobierzyce" łączącego drogę krajową nr 8 Kudowa-Wrocław z autostradą A-8 (klasy GP - długości ok.2,5km)
 • budowa 4 węzłów autostradowych:
  • węzła "Kobierzyce" łączącego drogę krajową nr 35 Wrocław-Świdnica-Wrocław z projektowaną autostradą A-8
  • węzła "Nowa Wieś" łączącego autostradę A-4 z projektowaną autostradą A-8
  • węzła "Cesarzowice" łączącego drogę wojewódzką nr 347 Wrocław-Kąty Wrocławski z projektowaną autostradą A-8
  • węzła "Lotnisko" łączącego ul. Graniczną we Wrocławiu z projektowaną autostradą A-8
 • budowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na połączeniu drogi krajowej nr 8 z projektowanym łącznikiem "Kobierzyce"
 • przebudowa odcinka autostrady A-4 w rejonie węzła "Nowa Wieś"
 • przebudowa dróg i ulic krzyżujących się z projektowaną AOW A-8 o łącznej długości ok. 6,3 km, w tym drogi nr 8,35,347,370,2024D, 2026D, 1956D oraz ulic Granicznej i Płaskiej we Wrocławiu
 • budowa dróg dojazdowych i dojazdowych serwisowych o łącznej długości ok.21,5 km,
 • budowa systemu odwodnienia dla autostrady i pozostałych dróg i ulic (rowy, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne)
 • budowa 20 obiektów mostowych o konstrukcji żelbetowej lub sprężonej (10 wiaduktów w ciągu AOW A-8 nad drogami i ulicami, liniami kolejowymi i łącznicami węzłów; 1 mostu autostradowego nad rzeką Kasiną; 2 wiaduktów w ciągu łącznic węzła "Nowa Wieś" nad autostradą A-4; 1 wiaduktu w ciągu łącznicy węzła "Cesarzowice" nad drogą nr 347; 1 wiaduktu nad linią kolejową w ciągu łącznicy węzła "Kobierzyce"; 4 wiaduktów drogowych nad AOW w ciągu przebudowywanych ulic i dróg, 1 wiaduktu drogowego nad AOW w węźle "Lotnisko")
 • budowa 22 przepustów ramowych żelbetowych z półkami dla zwierząt
 • budowa kilkudziesięciu przepustów z rur stalowych
 • budowa oświetlenia autostrady i węzłów oraz oświetlenia odcinków pozostałych dróg i ulic
 • przebudowa lub budowa sieci elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i telekomunikacyjnych
 • budowa elementów systemu łączności autostradowej (kanalizacja kablowa, platformy dla kolumn alarmowych)
 • przebudowa urządzeń kolejowych na skrzyżowaniach AOW z liniami kolejowymi (przebudowa kolejowych sieci trakcyjnych, kolejowych sieci elektrycznych, kolejowych sieci telekomunikacyjnych, sieci SRK)
 • budowa ok. 8 km ekranów akustycznych o wysokości od 4 do 7m
 • budowa fundamentów pod elementy systemu informacji autostradowej oraz okablowania dla systemu
 • wycięcie kolidujących drzew i krzewów oraz nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne, osłony olśnieniowe i inne) oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego


Zadanie IIA ( Część 2a)

W ramach budowy mostu przez rzekę Odrę wykonane zostaną następujące roboty:

 • budowa: lewobrzeżnej estakady dojazdowej, mostu przez rzekę Odrę, prawobrzeżnej estakady dojazdowej
 • budowa odcinków autostrady przed i za obiektem
 • budowa i przebudowa odcinków dróg i ulic dojazdowych
 • budowa odwodnienia
 • budowa stacji transformatorowej
 • budowa oświetlenia drogowego na moście
 • przebudowę kolidujących napowietrznych linii wysokiego napięcia
 • przebudowa kolidujących sieci średniego i niskiego napięcia
 • wykonanie oświetlania wewnętrznych korytarzy technicznych w pylonie i przęsłach mostu oraz wykonanie iluminacji mostu
 • budowa sieci telekomunikacyjnych: kanalizacji kablowej dla kabli elektrycznych i telefonów alarmowych oraz instalacji Systemu Informacji Autostradowej
 • ustawienie specjalnych ekranów zapobiegających zderzeniom z ptakami

Podstawowe parametry techniczne:

 • całkowita długość obiektu mostowego wynosi 1742,00m, przy czym długość samego mostu głównego wynosi 612 m
 • obiekt mostowy złożony jest z 3 zróżnicowanych konstrukcyjnie części: mostu głównego (MA-21’.II) i dwóch estakad dojazdowych: lewobrzeżnej (MA-21’.I) i prawobrzeżnej (MA-21’III)
 • most zaprojektowano jako dwie niezależne konstrukcje pod obie jezdnie AOW. Konstrukcję nośną dla każdej nitki stanowi ciągła kablobetonowa belka o przekroju poprzecznym trzykomorowej skrzynki

Most główny:

 • obiekt usytuowany w km 18+805 do km 19+417
 • konstrukcja z betonu sprężonego, ciągła, podwieszona, czteroprzęsłowa o rozpiętości przęseł 50,00+2x256,00+50,00m
 • pylon centralny, trapezoidalny o wysokości 122m podtrzymywać będzie podwieszone do niego wantami przęsła środkowe
 • przęsła środkowe balastowane przez belkowe przęsła skrajne doprężone do filarów zbiorczych przy pomocy cięgien sprężających
 • przęsła stanowią dwie niezależne konstrukcje pod każdą z jezdni autostrady. Całkowita szerokość przęseł wynosi 2x19,24+0,10=38,58 w części podwieszonej, a w przęsłach skrajnych 2x18,57+0,10=37,24
 • całkowita szerokość obiektu wynosi 48,55m

Estakada lewobrzeżna:

 • obiekt usytuowany jest w km 18+193,95 do 18+805,00
 • długość całkowita (mierzona po osi AOW) wynosi 611,35 m
 • obiekt prosty w planie, o 11 przęsłach i rozpiętości teoretycznej przęseł: 40,00+2x52,00+56,00+6x60,00+49,00 = 609,00m
  całkowita szerokość obiektu wynosi 18,12+1,00+18,12 = 37,24 m

Estakada prawobrzeżna:

 • obiekt usytuowany jest w km 19+417 do 19+938,05
 • długość całkowita (mierzona po osi AOW) wynosi 521,35 m
 • obiekt zakrzywiony w planie w klotoidzie (A=1055m) i łuku poziomym (R=3160m), o 9 przęsłach i rozpiętości teoretycznej przęseł: 49,00+7x60,00+50,00 = 519,00 m
 • całkowita szerokość obiektu wynosi 18,12+1,00+18,12 = 37,24 m

Zadanie IIB (Część 2)

W ramach zadania opracowane zostaną projekty wykonawcze dla pełnego zakresu robót oraz zrealizowane zostaną następujące roboty:

 • budowa autostrady o długości 13,08 km
 • budowa odcinka drogi ekspresowej S8 o długości 0,5 km ( w węźle "Pawłowice")
 • budowa łącznika "Długołęka" o długości 5,66 km łączącego projektowaną autostradę A08 z droga krajową nr 8 (dwujezdniowa droga klasy GP)
 • budowa autostradowego węzła "Kosmonautów" łączącego projektowaną autostradę A-8 z ulicą Kosmonautów we Wrocławiu (ciąg drogi krajowej nr 94)
 • budowa autostradowego węzła "Widawa" łączącego projektowaną autostradę A-8 z ulicą Sułowską we Wrocławiu (ciąg drogi krajowej nr 5)
 • budowa autostradowego węzła "Pawłowice" na połączeniu projektowanej autostrady A-8, projektowanej drogi ekspresowej S8 i projektowanego łącznika "Długołęka"
 • budowa skrzyżowań z sygnalizacja świetlną na połączeniu łącznicy węzła "Kosmonautów" z ulicą Szczecińską we Wrocławiu oraz na połączeniu łącznicy węzła "Kosmonautów" z ulicą Kosmonautów we Wrocławiu
 • budowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na połączeniu projektowanego łącznka "Długołęka" z drogą krajową nr 8 w m. Długołęka
 • przebudowa ul.Płaskiej, Rumiankowej i Przedniej we Wrocławiu - o łącznej długości ok.1,0km
 • przebudowa ul. Żernickiej i Szczecińskiej we Wrocławiu - o łącznej długości ok.0,9 km
 • przebudowa ul. Kosmonautów we Wrocławiu o łącznej długości ok.0,3km
 • przebudowa ul.Sułowskiej we Wrocławiu na odcinku ok. 0,4 km i ulicy Żmigrodzkiej na odcinku ok.0,3 km wraz z budową dużego ronda na połączeniu tych ulic z łącznicą węzła "Widawa" i z ul.Polanowicką
 • przebudowa ul.Siatkarzy, Melioranckiej, Okulickiego, Spacerowej, Polanowickiej we Wrocławiu oraz budowa łączników ulic Miętowej-Ostowej, Ostowej-Melioranckiej, Spacerowej-Topolowej o łącznej długości ok.3,9 km
 • budowa dróg dojazdowych i dojazdowych serwisowych o łącznej długości ok.8,8 km
 • budowa systemu odwodnienia dla autostrady i pozostałych dróg i ulic (rowy, zbiorniki retencyjne i odparowujące, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające)
 • budowa 19 obiektów mostowych o konstrukcji betonowej sprężonej lub żelbetowej:
  • estakady w ciągu autostrady nad ulicami Rumiankową i Żernicką oraz nad linia kolejowa o długości ok. 320m
  • estakady w ciągu autostrady nad ulicami Szczecińską i Kosmonautów, nad linia tramwajową i nad linią kolejową o długości około 770m
  • estakady w ciągu autostrady nad ulicami Królewiecką, Rolną i Maślicką długości około 370m
  • wiaduktu w ciągu autostrady nad łącznicą węzła Kosmonautów
  • estakady w ciągu autostrady nad polami irygacyjnymi i linią kolejową o długości ok. 1,6 km
  • 2 mostów w ciągu autostrady (mostu-estakady o długości ok.320 m nad rzeką Widawą i jej doliną oraz małego mostu nad potokiem Sołtysowickim)
  • 6 wiaduktów w ciągu autostrady nad ulicami, drogami i łącznicami węzłów
  • przejścia dla zwierząt pod autostradą
  • wiaduktu w ciągu łącznic węzła "Pawłowice" nad realizowanym w ramach węzła odcinkiem drogi S8
  • wiaduktu w ciągu łącznika "Długołęka" nad linią kolejową
  • 2 mostów w ciągu łącznika "Długołeka" (nad rzeką Dobra i nad rzeką Topór)
  • przejścia dla zwierząt nad łącznikiem "Długołeka"
 • budowa muru oporowego o długości ok.0,3 km
 • budowa 24 przepustów żelbetowych ramowych lub rurowych (przepusty ramowe z pólkami dla zwierząt)
 • budowa kilkudziesięciu przepustów z rur PEHD
 • budowa oświetlenia odcinków autostrady, węzłów oraz niektórych dróg i ulic
 • przebudowa lub budowa sieci elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych
 • budowa oświetlenia korytarzy technicznych z skrzynkowych przęsłach estakad
 • przebudowa urządzeń melioracyjnych (przepustów wałowych, wałów, rowów melioracyjnych)
 • budowa elementów systemu łączności autostradowej (kanalizacja kablowa, platform dla kolumn alarmowych)
 • przebudowa urządzeń kolejowych na skrzyżowaniach AOW z liniami kolejowymi (przebudowa kolejowych sieci trakcyjnych, kolejowych sieci telekomunikacyjnych. sieci SRK, przebudowa przejazdu kolejowego)
 • przebudowa linii tramwajowej wzdłuż ulicy Kosmonautów (tory, trakcja, oświetlenia, perony przystankowe)
 • budowa ok.14 km ekranów akustycznych o wysokości od 3 do 8m
 • budowa, zaprogramowanie i uruchomienie systemu informacji autostradowej (drogowe stacje meteorologiczne, stacja pomiaru ruchu, stacje ważenia pojazdów w ruchu, znaki zmiennej treści, punkty akwizycji obrazu, zasilanie, urządzenia do łączności pomiędzy elementami systemu) z dostawą i montażem konstrukcji wsporczych i urządzeń dla całej autostrady A-8, również dla odcinków objętych równolegle realizowanymi kontraktami obejmującymi autostradę A-8 na odcinku od km 18+174 do km 19+960 km oraz na odcinku od km 1+603,81 do km 13+500
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne, inne) i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
 • wycięcie kolidujących drzew i krzewów oraz nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej
 • wykonanie nasadzeń lasów o powierzchni ok. 6,5ha w ramach kompensat przyrodniczych