ZADANIE I (Część 1)

Łącznik "Kobierzyce" od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500,00

Stan na 24.09.2010.


Fot. 1 AOW - Km 2+500 - 4+200

Fot. 2 AOW - Profilowanie podbudowy na najeździe na obiekt WD-5 w ciągu przebudowywanej DK nr 35

Fot. 3 AOW – Km 5+400 - Kopanie rowów, humusowanie przeciwskarp

Fot. 4 AOW – Węzeł Nowa Wieś - Układanie ostatnich odcinków ścieku monolitycznego na sekcji nr 2

Fot. 5 AOW – Węzeł Nowa Wieś - Roboty wykończeniowe: humusowanie skarp, umacnianie siatkami

W minionym okresie sprawozdawczym zaawansowanie robót przedstawia się następująco:

ROBOTY DROGOWE:

SEKCJA I

 • Kontynuowano roboty wykończeniowe, humusowanie skarp, maty kokosowe, siatki antyerozyjne, rekultywacja terenu
 • Wykonano docelowe oznakowanie poziome i pionowe
 • Wykonano warstwę podbudowy z kruszywa - Magnice

SEKCJA II

 • DK-35 – wykonano warstwy konstrukcyjne na dojazdach do WD5 (DK nr 35);
 • Trwały roboty wykończeniowe: humusowanie, układanie mat kokosowych oraz siatek antyerozyjnych na skarpach;
 • DK-35 – wykonano warstwy konstrukcyjne na dojazdach do WD5 (DK nr 35);
 • Wykonano docelowe oznakowanie poziome i pionowe
 • Wykonano warstwę ścieralną z SMA – jezdnia prawa km 5+700- 5+904

SEKCJA III

 • na drodze powiatowej 2026 wykonano warstwę wiążącą (strona zachodnia od WD7),
 • pomiędzy MA-8 a WA-9 wstrzymano roboty drogowe,
 • Montaż barier energochłonnych;
 • Trwały roboty wykończeniowe: humusowanie, układanie mat kokosowych oraz siatek antyerozyjnych na skarpach;
 • Wykonano warstwę ścieralną z SMA – jezdnia prawa km 5+904 – 7+000

SEKCJA IV

 • Na DW 347 (rejon ronda) trwały roboty wykończeniowe,
 • Pomiędzy WA-9 a WA-9.1 – wykonanie GWN,
 • Na odcinku od WA-9.1 a km 8+500 podbudowy bitumiczne,
 • Na DW-370 trwało wznoszenie nasypu na dojazdach do WD-10,
 • Na odcinku od km 10+200 do WA-11 trwało skarpowanie nasypów,
 • Wykonano budowę dróg dojazdowych
 • Montaż ekranów akustycznych;
 • Montaż barier energochłonnych;

SEKCJA V

 • Trwały roboty wykończeniowe: humusowanie, układanie mat kokosowych oraz siatek antyerozyjnych;
 • Na odcinku pomiędzy WA-12 do WA-14 – kontynuowano budowę nasypu,
 • WA-14 – ul. Graniczna – ułożono warstwę ścieralną SMA,
 • km 11+500-11+950 jezdnia lewa -wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
 • Montaż ekranów akustycznych;
 • Montaż barier energochłonnych;

Trwały ciągłe dostawy materiałów na WMB oraz kruszywa na podbudowy i mat. do wznoszenia nasypów.

Na całym odcinku trwał wywóz nadmiaru humusu i gruntów organicznych.

ROBOTY MOSTOWE:

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

Wykonawca kontynuował roboty na następujących obiektach:

 • WD – 1 - ułożono nawierzchnię z żywic na chodnikach , zamontowano osłonę przeciwporażeniową nad torami kolejowymi,
 • WA - 2 - trwało układanie nawierzchni z żywic na chodnikach,
 • WA – 4 - trwało układanie nawierzchni z żywic na chodnikach i kontynuowano prace brukarskie,
 • WD – 5 – zabetonowano wnęki dylatacyjne, płyty przejściowe za P3, trwało zbrojenie płyt przejściowych za P1 oraz przygotowanie do układania izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu,
 • WA – 6.1 – ułożono nawierzchnię warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego na nitce prawej,
 • WŁ – 6.2 –trwało umacnianie stożków, montaż drenażu podłużnego i poprzecznego,
 • WŁ – 6.3 - trwało umacnianie stożków, montaż drenażu podłużnego i poprzecznego,
 • WD – 7 – trwało umacnianie stożków przyczółków, zbrojenie płyt przejściowych i wnęk dylatacyjnych, planowane zbrojenie płyty przejściowej,
 • MA – 8 – przystąpiono do realizacji programu naprawczego - palisada oraz wiercenie otworów w fundamencie pod mikrofale,
 • WA - 9 - zabetonowano kapę chodnikową na skrzydle P1 wschodnim oraz końcówki kap chodnikowych po stronie zachodniej i ściankę zapleczną w pasie rozdziału, zabetonowano murek oporowy,
 • WŁ – 9’ – zabetonowano kapę chodnikową na skrzydle P2
 • WA – 9.1 – zabetonowano końcówki kap chodnikowych po stronie wschodniej i zachodniej, zabetonowano płytę przejściową P1 zachodniej i kapę chodnikową na skrzydle P3 zachodnim,
 • WD – 10 – trwała naprawa muru oporowego i zbrojenie kap chodnikowych,
 • WA – 12 – zabetonowano kapę chodnikową na skrzydełkach– P3 wschód, trwało skarpowanie stożków po stronie prawej,
 • WA – 14 – trwało zbrojenie kap chodnikowych na skrzydełkach za P1,
 • WD – 15 – trwało umacnianie stożków,
 • WD -16 - zabetonowano kapy chodnikowej za P3, wykonano naprawę płyty pomostowej, zaplanowano ułożenie płyty pomostowej

     Do góry.

Stan na 17.09.2010.


Fot. 1 AOW – Węzeł Kobierzyce - Zagęszczanie warstwy ścieralnej z SMA - łącznica Ł3

Fot. 2 AOW - Km 0+110 - 0+600 - Zagęszczanie oraz sprawdzenie geodezyjne podbudowy z kruszywa - DK 35

Fot. 3 AOW - Budowa drogi dojazdowej nr 7, w tle węzeł Nowa Wieś

Fot. 4 AOW - Km 1+454 - 2+340 - Podbudowa z chudego betonu na włączeniu do autostrady A-4 - łącznica Ł1W minionym okresie sprawozdawczym zaawansowanie robót przedstawia się następująco:

ROBOTY DROGOWE:

SEKCJA I

 • Kontynuowano roboty wykończeniowych, humusowanie skarp, maty kokosowe, siatki antyerozyjne.
 • w-wa podbudowy z kruszywa, w-wa podbudowy z B. A.- Magnice

SEKCJA II

 • DK-35 – roboty ziemne – budowa nasypu;
 • Roboty wykończeniowe: humusowanie, układanie mat kokosowych oraz siatek antyerozyjnych na poboczach i skarpach;

SEKCJA III

 • Na Węźle Nowa Wieś na łącznicach kontynuowane jest układanie podbudowy bitumicznej oraz w-wy wiążącej,
 • na drodze powiatowej 2026 budowany jest nasyp na dojeździe do WD-7,

SEKCJA IV

 • Na DW 347 (rejon ronda) trwają roboty wykończeniowe,
 • Na DW-370 trwa wznoszenie nasypu na dojazdach do WD-10,
 • Na odcinku od km 10+200 do WA-11 trwa skarpowanie nasypów,
 • Montaż ekranów akustycznych;
 • Montaż barier energochłonnych;

SEKCJA V

 • Trwają roboty wykończeniowe: humusowanie, układanie mat kokosowych oraz siatek antyerozyjnych;
 • Montaż ekranów akustycznych;
 • Montaż barier energochłonnych;

Trwały ciągłe dostawy materiałów na WMB oraz kruszywa na podbudowy i mat. do wznoszenia nasypów.

Na całym odcinku trwał wywóz nadmiaru humusu i gruntów organicznych.

ROBOTY MOSTOWE:

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

Wykonawca kontynuował roboty na następujących obiektach:

 • WD – 5 – zbrojenie płyt przejściowych
 • WA – 6 – trwało umacnianie stożków ,montaż drenaży
 • WŁ – 6.2 – montaż drenaży
 • WD – 7 – zbrojenie i szalowanie dylatacji
 • MA – 8 – rozbiórka płyty przejściowej za przyczółkiem P1, trwa monitoring geodezyjny,
 • WŁ – 9’ – rozpoczęto budowę płyt przejsciowych
 • WA – 9.1 –zbrojenie kapy chodnikowej P3
 • WD – 10 – montaż muru oporowego,
 • WA – 11 – zbrojenie kapy chodnikowej na skrzydle P1 i P4
 • WA – 14 – zbrojenie kapy chodnikowej na skrzydle P1
 • WD – 15 – trwało umacnianie stożków


Fot. 5 AOW - Km 2+500 - 4+200 - Trasa główna

Fot. 6 AOW - Zagęszczanie GWN na najeździe na obiekt WD5 w ciągu przebudowywanej DK35, w tle wbudowywanie warstwy technologicznej


Fot. 7 AOW - Km 4+900 - 5+700 - Warstwa ścieralna z SMA

Fot. 8 AOW - Km 5+600 - Wbudowywanie warstwy ścieralnej z SMA


Fot. 9 AOW – Węzeł Nowa Wieś - Stabilizacja podłoża gruntowego na łącznicy Ł0

Fot. 10 AOW – Węzeł Nowa Wieś – Wbudowywanie warstwy ścieralnej z SMA na łącznicy Ł4


Fot. 11 AOW – Obiekt WD7 - Budowa nasypu - najazd na obiekt

Fot. 12 AOW - km 6+000 - 7+000 - Czyszczenie warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej z SMA


Fot. 13 AOW - Km 7+000 - 8+000, w tle węzeł Cesarzowice

Fot. 14 AOW - Węzeł Cesarzowice - Montaż ekranów akustycznych


Fot. 15 AOW - Zbiornik SD1

     Do góry.

Stan na 10.09.2010.


Fot. 1 AOW – Łącznik Kobierzyce - Magnice początek łącznika

Fot. 2 AOW - Węzeł Kobierzyce - Obiekt WA 4, obwodnica Tyńca

Fot. 3 AOW - Węzeł Nowa Wieś E-W

Fot. 4 AOW - Węzeł Cesarzowice - Obiekty WA 9 i MA 8

Fot. 5 AOW – Obiekty: WA 14, MA 13 i WA 12

Fot. 6 AOW - Węzeł Lotnisko - Obiekt WD 15

Fot. 7 AOW - Obiekt WD 16 - Ul. Graniczna E-W

W minionym okresie sprawozdawczym zaawansowanie robót przedstawia się następująco:

Wykonawca prowadzi prace na wszystkich frontach robót. Na pierwszych sekcjach trwają głównie roboty wykończeniowe. Roboty ziemne przy wznoszeniu nasypów Wykonawca planuje zakończyć do 28.08.2010r. (DK-35 oraz Węzeł „Cesarzowice”), a na odcinku od obiektu WA-12 do WA-14 do 04.09 br.

ROBOTY DROGOWE:

Deszcze wstrzymały większość robót drogowych szczególnie układanie w-w bitumicznych. Wykonawca kontynuował roboty drogowe na odcinkach:

SEKCJA I

 • Kontynuowano robty wykończeniowych, humusowanie skarp, maty kokosowe, siatki antyerozyjne.
 • w-wa podbudowy z kruszywa, w-wa podbudowy z B. A.- Magnice

SEKCJA II

 • Na Węźle Nowa Wieś na Łącznicy Ł2 kontynuowane jest układanie w-w bitumicznych;
 • Na Węźle Nowa Wieś na poszerzeniu A4 Łącznicy Ł2 podbudowa z chudego betonu,
 • DK-35 – roboty ziemne – budowa nasypu;
 • Roboty wykończeniowe: humusowanie, układanie mat kokosowych oraz siatek antyerozyjnych na poboczach i skarpach;

SEKCJA III

 • Na Węźle Nowa Wieś na łącznicach kontynuowane jest układanie podbudowy bitumicznej oraz w-wy wiążącej,
 • na drodze powiatowej 2026 budowany jest nasyp na dojeździe do WD-7,
 • pomiędzy MA-8 a WA-9 wstrzymano roboty drogowe,
 • Na poszerzeniu A4 - Ł0 wykonywana jest nawierzchnia z betonu cementowego;
 • Montaż barier energochłonnych;

SEKCJA IV

 • Na DW 347 (rejon ronda) trwały roboty wykończeniowe,
 • Pomiędzy WA-9 a WA-9.1 – wykonanie GWN,
 • Na odcinku od WA-9.1 a km 8+500 cd. wykonania w-wy podbudowy z kruszywa łamanego, ścieku monolitycznego oraz podbudowy bitumicznej,
 • Na Węźle Cesarzowice na łącznicy Ł1 i Ł2 układana jest w-wa podbudowy bitumicznej;
 • Na DW-370 trwało wznoszenie nasypu na dojazdach do WD-10,
 • Na odcinku od km 10+200 do WA-11 trwało skarpowanie nasypów,
 • Montaż ekranów akustycznych;
 • Montaż barier energochłonnych;

SEKCJA V

 • Trwały roboty wykończeniowe: humusowanie, układanie mat kokosowych oraz siatek antyerozyjnych;
 • Na odcinku pomiędzy WA-12 do WA-14 – kontynuacja budowy nasypu,
 • WA-14 – ul. Graniczna – ułożono w-wę ścieralnej SMA,
 • w rejonie WA-14 w ul. Płaskiej ułożono podbudowę z BA, oraz na DD „Z” warstwę ścieralną
 • Montaż ekranów akustycznych;
 • Montaż barier energochłonnych;

Trwały ciągłe dostawy materiałów na WMB oraz kruszywa na podbudowy i materiałów do wznoszenia nasypów.

Na całym odcinku trwał wywóz nadmiaru humusu i gruntów organicznych.

ROBOTY MOSTOWE:

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

Wykonawca kontynuował roboty na następujących obiektach:

 • WD-1 - trwało przygotowanie powierzchni kap chodnikowych do układania nawierzchni z żywic
 • WA 2 – trwało przygotowanie powierzchni kap chodnikowych do układania nawierzchni z żywic
 • WA 3 – trwało przygotowanie powierzchni kap chodnikowych do układania nawierzchni z żywic
 • WA 4 - trwało przygotowanie powierzchni kap chodnikowych do układania nawierzchni z żywic
 • WD 5 - trwały zasypki, rozpoczęto zbrojenie wnęk dylatacyjnych, planowane betonowanie,
 • WA 6 - trwało umacnianie stożków, i wykonanie nawierzchni chodników na obiekcie,
 • WA 6.1- trwało umacnianie stożków, i wykonanie nawierzchni chodników na obiekcie,
 • WŁ 6.2 – rozpoczęto umacnianie stożków
 • WŁ 6.3 - trwało umacnianie stożków, i wykonanie nawierzchni chodników na obiekcie,
 • WD 7 - umacnianie stożków, po str. wsch. trwają zasypki,
 • MA 8 - rozebrano płyty przejściowe oraz zasypki za przyczółkiem P2, wykonano odwierty do badań podłoża, trwa monitoring geodezyjny,
 • WA9 - montaż marek pod elementy zabezpieczające,,
 • WŁ 9’ - zakończono zasypki za P2 , trwało zbrojenie kap chodnikowych na skrzydełkach,
 • WA 9.1 – wykonano zbrojenie kapy chodnikowej P3 wsch, zabetonowano płytę przejściową P1,
 • WD 10 - montaż muru oporowego, zbrojenie kap chodnikowych
 • WA 11 - zabetonowano płytę przejściową P4 wsch., umacnianie stożków, zbrojenie kapy chodnikowej na skrzydle P1 zach
 • WA 12 - umacnianie stożków i budowa schodów skarpowych,
 • WD 15 - trwało umacnianie stożków
 • WD 16 - trwała budowa kap chodnikowych na skrzydłach, planowane betonowanie

     Do góry.

Stan na 03.09.2010.


Fot. 1 AOW - Km 0+340 - 0+600 - Wbudowywanie GWN na DK35

Fot. 2 AOW - GWN na najeździe na obiekt WD5 - Nowy przebieg drogi DK 35

Fot. 3 AOW – Węzeł Kobierzyce - Umacnianie skarp nasypu - Łącznica Ł3

Fot. 4 AOW - Km 4+900 - 5+700 - skropiona warstwa wiążąca przed ułożeniem SMA

Fot. 5 AOW – Węzeł Nowa Wieś - Widok na łącznice Ł4, Ł2 oraz trasę główną

Fot. 6 AOW – Węzeł Nowa Wieś - Łącznica Ł1 - przygotowana do robót wykończeniowych

W minionym okresie sprawozdawczym zaawansowanie robót przedstawia się następująco:

Wykonawca prowadzi prace na wszystkich frontach robót. Na pierwszych sekcjach trwają głównie roboty wykończeniowe. Roboty ziemne przy wznoszeniu nasypów Wykonawca planuje zakończyć do 28.08.2010r. (DK-35 oraz Węzeł „Cesarzowice”), a na odcinku od obiektu WA-12 do WA-14 do 04.09 br.

ROBOTY DROGOWE:

Deszcze wstrzymały większość robót drogowych szczególnie układanie w-w bitumicznych. Wykonawca kontynuował roboty drogowe na odcinkach:

SEKCJA I

 • Kontynuowano roboty wykończeniowe, humusowanie skarp, maty kokosowe, siatki antyerozyjne.

SEKCJA II

 • Na Węźle Nowa Wieś na Łącznicy Ł2 kontynuowano jest układanie w-w bitumicznych;
 • Na Węźle Nowa Wieś na poszerzeniu A4 Łącznicy Ł2 trwały roboty ziemne i układanie stabilizacji cementem, a na Łącznicy Ł1 układanie betonu nawierzchniowego,
 • DK-35 – roboty ziemne – budowa nasypu;
 • Roboty wykończeniowe: humusowanie, układanie mat kokosowych oraz siatek antyerozyjnych na poboczach i skarpach;

SEKCJA III

 • Na Węźle Nowa Wieś na łącznicach kontynuowane jest układanie podbudowy bitumicznej oraz w-wy wiążącej,
 • na drodze powiatowej 2026 budowany jest nasyp na dojeździe do WD-7,
 • pomiędzy MA-8 a WA-9 wstrzymano roboty drogowe,
 • Na poszerzeniu A4 wykonywana jest nawierzchnia z betonu cementowego;
 • Montaż barier energochłonnych;

SEKCJA IV

 • Na DW 347 (rejon ronda) trwają roboty wykończeniowe,
 • Na włączeniu DW 347 od strony Kątów Wrocławskich trwa wykonanie podbudowy bitumicznej oraz w-wy wiążącej,
 • Pomiędzy WA-9 a WA-9.1 trwają roboty ziemne - wznoszenie nasypu,
 • Na odcinku od WA-9.1 a km 8+500 cd. wykonania w-wy podbudowy z kruszywa łamanego, ścieku monolitycznego oraz podbudowy bitumicznej,
 • Na Węźle Cesarzowice na łącznicy Ł1 i Ł2 układana jest w-wa podbudowy bitumicznej;
 • Na DW-370 trwa wznoszenie nasypu na dojazdach do WD-10,
 • Na odcinku od km 10+200 do WA-11 trwa skarpowanie nasypów,
 • Montaż ekranów akustycznych;
 • Montaż barier energochłonnych;

SEKCJA V

 • Trwają roboty wykończeniowe: humusowanie, układanie mat kokosowych oraz siatek antyerozyjnych;
 • Na odcinku pomiędzy WA-12 do WD-214 – kontynuacja budowy nasypu,
 • WA-14 – ul. Graniczna – układanie w-wy ścieralnej SMA,
 • w rejonie WA-14 w ul. Płaskiej oraz DD „Z” trwa wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
 • Montaż ekranów akustycznych;
 • Montaż barier energochłonnych;

ROBOTY MOSTOWE:

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

Kontynuacja prac przy umocnieniach skarp przepustu w km 4+140.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

Wykonawca kontynuował roboty na następujących obiektach:

 • WD-1 zakończono likwidację tymczasowego przejazdu kolejowego przy obiekcie, trwa porządkowanie terenu wokół obiektu,
 • WA 2 – zakończono malowanie podpór i gzymsów,
 • WA 3 – trwały prace antykorozyjne – malowanie,
 • WA 4 - zamontowano kolektor odwodnieniowy, trwało układanie drenażu na nitce zach,
 • WD 5 - trwały zasypki, prace antykorozyjne (malowanie obiektu), rozpoczęto zbrojenie wnęk dylatacyjnych,
 • WA 6 - trwało umacnianie stożków, i wykonanie nawierzchni chodników na obiekcie
 • WA 6.1- trwało umacnianie stożków, i wykonanie nawierzchni chodników na obiekcie,
 • WŁ 6.2 – rozpoczęto umacnianie stożków - podwaliny,
 • WŁ 6.3 - trwało umacnianie stożków, i wykonanie nawierzchni chodników na obiekcie,
 • WD 7 - umacnianie stożków, po str. wsch. trwają zasypki,
 • MA 8 - rozebrano płyty przejściowe oraz zasypki za przyczółkiem P2, wykonano odwierty do badań podłoża, trwa monitoring geodezyjny,
 • WA9 - montaż marek pod elementy zabezpieczające,
 • WŁ 9’ - zakończono zasypki za P2 , trwało zbrojenie kap chodnikowych na skrzydełkach,
 • WA 9.1 - zakończono zasypki za P1, trwało zbrojenie kap chodnikowych na skrzydełkach za P2 i płyt przejściowych za P1,
 • Mur oporowy – kontynuowano prace przy układaniu paneli na wszystkich 3 ścianach, budowa nasypu,
 • WA 11 - przygotowanie do betonowania płyty przejściowej P4 wschodniej, rozpoczęto umacnianie stożków,
 • WA12 - zabetonowano kapę chodnikowa na skrzydle P3 zachodnim, trwało umacnianie stożków i budowa schodów skarpowych, wykonano w-wę wiążącą nawierzchni z asfaltu twardolanego,
 • WA 14 - zabetonowano płyty przejściowe za P1,
 • WD 15 - wykonano w-wę wiążącą nawierzchni z asfaltu twardolanego po stronie południowej
 • WD 16 - trwało przygotowanie powierzchni ustroju nośnego do układania izolacji , zakończono montaż kolektora


Fot. 7 AOW - Węzeł Cesarzowice - Trwa budowa

Fot. 8 AOW - Km 7+000 - 8+500, w tle węzeł Cesarzowice


Fot. 9 AOW - Km 9+000 - 10+500

Fot. 10 AOW – Km 10+500 - Widok na pylon mostu


Fot. 11 AOW – Km 11+550 - 11+950 - Wbudowywanie warstwy SMA, w tle przelatujący Boeing C-17 Globemaster

Fot. 12 AOW - Uciąglanie trasy głównej w obrębie DW nr 370


Fot. 13 AOW – Trasa główna na przecięciu z łącznicami węzła Lotnisko

     Do góry.